IZOBRAŽEVANJE

V sodelovanju s Teološko fakulteto, Univerze v Ljubljani ponujamo naslednje akreditirane študijske programe.

Študij se izvaja na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani. Uvedba programa zakonskih in družinskih študijev odpira pot do ustreznega strokovno znanstvenega izobraževanja in se pridružuje prizadevanjem evropskih in zlasti ameriških univerz, ki se s svojimi programi osredotočajo predvsem na usposabljanje študentov/študentk za edukacijo v zakonu in družini, in sicer na osnovi znanstveno strokovnih raziskav s tega področja. Študent oz. študentka pridobi teoretična in praktična znanja za svetovalno, poučevalno, raziskovalno ter preventivno delo na različnih področjih zakonske in družinske problematike. Vsebuje teme, kot so zakonski konflikti, nezvestoba in ločitev, travmatična izkustva, zlorabe ter zasvojenosti vseh vrst, predzakonska problematika, razvoj ter psihopatologija posameznika in družine, funkcionalno starševstvo, raziskovalno delo ter filozofsko-teološki vidiki zakona in družine.

Vpisni pogoji in predmetnik študija je na voljo na povezavi https://www.teof.uni-lj.si/studij/studijski-programi/drugostopenjski-magistrski-studijski-program-zakonski-in-druzinski-studiji

Študij družinske in zakonske terapije je namenjen dodatnemu strokovnemu izobraževanju diplomantov najrazličnejših strok, ki v svojem delu obravnavajo bodisi družino kot celoto bodisi posameznike kot člane družin ter pare oziroma zakonce. Cilj programa je izpopolnitev teoretičnega znanja s področja družinskih in partnerskih odnosov, starševstva, intime, življenjskega cikla družine in posameznika ter družinske psihopatologije in usposabljanje udeležencev za uporabo tega znanja v terapevtski praksi. Program omogoča evalvirano izobraževanje za vse vrste poklicev, ki delajo z ljudmi ter vključitev v domača in mednarodna strokovna terapevtska združenja in zbornice.

Vpisni pogoji in predmetnik študija je na voljo na povezavi https://www.teof.uni-lj.si/studij/studijski-programi/zakonska-in-druzinska-terapija

Gre za izpopolnjevalni program, ki je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev – zakonskih in družinskih terapevtov ter geštalt svetovalcev za supervizorje. Udeleženci programa izbirajo med dvema smerema: smer zakonska in družinska terapija ali smer svetovanje. Spoznali bodo različne metode in tehnike supervizijskega procesa, prikazani jim bodo različni modeli supervizijske prakse v psihoterapiji in edukaciji, razvijali bodo tehnike evalviranja, se naučili ustreznih komunikacijskih strategij in povezovanj s supervizantom, spoznali bodo dinamiko v individualni in skupinski superviziji, se soočali z etičnimi vprašanji v supervizijskem procesu ter praktično vodili supevizijski proces ob vzporedni samorefleksiji ter spoznali še ostale teme, ki so pomembne v superviziji. Osvojili bodo različne tehnike usmerjanja in pomoči supervizantu, tako na komunikacijski kot emocionalni ravni. Seznanili se bodo s specifičnostmi supervizijeske prakse za različne ciljne skupine.

Vpisni pogoji in predmetnik študija je na voljo na povezavi https://www.teof.uni-lj.si/studij/studijski-programi/supervizija

Program usposobi za raziskovalne, poučevalne in administrativne pozicije v različnih javnih in privatnih okvirih. Doktorat pripravi za zaposlitve v agencijah in organizacijah, ki služijo otrokom, mladostnikom, družinam in odraslim; npr. na področju vodenja, razvijanja, koordiniranje raznih razvojnih programov, družinskega in zakonskega svetovanja, družinskega vključevanja in svetovanja v šolstvu in vzgojno varstvenih zavodih, starševskih in družinskih edukacijskih programov, starševskih konferenc, raziskovanja družinskih in zakonskih pojavov (tudi večgeneracijsko in longitudinalno), programov skupnostne pomoči, staranja prebivalstva, svetovanja pri družinskih problemih zaradi različnih kulturnih ozadij, sodelovanja pri načrtovanju kariere in usklajevanju kariere z družino, pomoči pri kriznih situacijah, sodelovanja pri bolnišnični oskrbi, načrtovanju politik na področju družinskega in zakonskega življenja ter drugih podobnih neprofitnih področjih. Institucije, kjer bi lahko diplomanti/diplomantke izvajali/e opisane aktivnosti, so zelo različne – od agencij za socialne službe in usluge do vzgojno varstvenih zavodov, služb za zaščito otrok, vladnih služb, šol, univerz, organizacij za človekove pravice, centrov za družinsko zagovorništvo, centrov za mentalno zdravje, agencij za človeške vire, sodelovanja s policijskimi in forenzičnimi psihološkimi enotami, agencij za pomoč pri zaposlovanju, za varovanje potrošnikov in še mnogih drugih.

Vpisni pogoji in predmetnik študija je na voljo na povezavi https://www.teof.uni-lj.si/studij/studijski-programi/doktorski-studijski-program-tretje-stopnje-teologija-podrocje-zakonska-in-druzinska-terapija